• 2nd WG1 meetings, 6th November 2018, Krakow, Poland
  • 3rd WG1 meeting, 9th April 2018, Brussels
  • 4th WG1 meeting, 2nd July 2018, Sheffield, UK
  • 5th WG1 meeting, 5th November 2018, Dubrovnik, Croatia